HISTORIE SBORU

HISTORIE ČESKÉHO HASIČSKÉHO SBORU

Po odsunu německého obyvatelstva z obce Frankštát, od roku 1947 Nový Malín, a po dosídlení vesnice českým obyvatelstvem byl v místnostech spolkového domu v obci dne 23. června 1945 o osmé hodině večer, datum schválení ONV je 20. září 1945, založen český sbor dobrovolných hasičů. Zakladatelem byl Antonín Pelikán st., který byl již dříve hasičem v SDH Kosov a později v Postřelmově. Vedl rovněž ustavující členskou schůzi s tímto programem:

1.                  Zápis do listiny přítomných

2.                  Zahájení valné hromady

3.                  Volby činovníků

4.                  Volné návrhy

 

Výbor sboru byl zvolen v tomto složení:

Předseda: Rudolf Hulík                              Vzdělavatel: Miroslav Potěšil

Místopředseda a pokladník:  Josef Bém    Členové výboru: Alois Ondráček

Velitel: Antonín Pelikán st.                                                   František Krobot

Jednatel: Leoš Švanda                                                        Petr Soural

Podnáčelníci: Štěpán Diblík                                                  Jaroslav Pulkert

                      František Hladík st.                                        Jaroslav Ospálek

                      Karel Kropek                                                 Antonín Pelikán ml.

Zbrojíři: Josef Drážný                                 Náhradníci:       Jan Mátych

             Antonín Švestka                                                    František Beneš

             Josef Janků                                                           František Březina

Samaritánský referent: Pravoslav Verner        

 

Zde byla tlumočena žádost, že i když jsou členové z různých sborů, že každý má jiný způsob výcviku, proto se nesmí snažit uplatnit jen to své. I z projevu zakladatele sboru Antonína Pelikána st. je to patrné: „Dobrovolně jsme do sboru vstoupili, dobrovolně se i podřídíme kázni.“

Sbor tvořilo 27 činných členů, z nichž byl utvořen 17-ti členný výbor. Jmenný seznam ostatních členů sboru se bohužel nezachoval, ale zřejmě podle pokračujících zápisů z tehdejších schůzí to byli Jan Černý, František Pavelka, Antonín Drtil, Soběslav Švéda, František Čičák, Hedvika Pelikánová a Anna Handlová. Je na škodu věci, že právě v těchto důležitých údajích docházelo k mnoha nepřesnostem.  

Dne 22. listopadu 1945 bylo založeno samaritánské družstvo žen ve složení: Otýlie Vernerová, Marie Diblíková, Milada Švestková, Anna Hladíková a Zdena Pelikánová, vedoucím družstva byl Pravoslav Verner. Družstvo si vedlo po celou dobu svého působení, tj. do zániku v roce 1951, kdy splynulo s Československým červeným křížem podle nařízení vyšších orgánů, velmi dobře, i když se v průběhu své činnosti potýkalo s mnohými potížemi, hlavně se zajišťováním výstroje a materiálu pro svou práci. Dne 11. května 1948 se stal samaritánem František Čičák.

 

1946

 

Na II. Řádné valné hromadě SDH ve Frankštátě, dne 3. března 1946, byla po přečtení zpráv dosavadních funkcionářů a jejich schválení provedena volba nového výboru sboru způsobem celkovým, aklamací. Bratři funkcionáři zůstávají až na jednatele v tom samém složení jako při zakládání sboru. Tento návrh byl jednomyslně přijat. Jednatelem sboru byl zvolen František Hladík ml., který si převzal veškeré písemnosti od Rudolfa Hulíka, předsedy sboru. K této volbě bylo přikročeno pro dočasnou nepřítomnost Leoše Švandy. V roce 1946 přicházejí do sboru další noví členové, byli to Antonín Černý, Milan Černý, Bedřich Nesrsta a Františka Nesrstová.

 

1947

 

Sbor má od roku 1947 své stanovy, valná hromada sboru se konala 23. února 1947 u bratra Ševely. Jiné materiály z tohoto roku se bohužel nezachovaly.

 

1948

 

Řádné valné hromady Okresní hasičské jednoty v Šumperku, která se konala dle stanov 14. března 1948 v hotelu Wotki u nádraží v Šumperku a v občanském šatě se zúčastnil užší výbor sboru.

Vzhledem k poúnorové situaci v roce 1948 vznikl v obci Místní akční výbor Národní fronty, za hasiče byl delegován a také přijat František Březina. Ten pak tlumočil přání MAV NF, aby byli sepsáni všichni funkcionáři sboru a seznam předán k posouzení, což se také stalo. Hlavními funkcionáři SDH byli starosta Rudolf Hulík, místostarosta a pokladník Josef Bém, náčelník Antonín Pelikán st., jednatel Josef Příhoda a podnáčelníci Štěpán Diblík, František Hladík st. a Karel Kropek.

Na výborové schůzi SDH Nový Malín dne 15. dubna 1948 byl přečten přípis MAV NF v Novém Malíně, ve kterém bylo navrhováno sesazení dvou funkcionářů, a to Rudolfa Hulíka jako starosty sboru a Antonína Pelikána st. jako podnáčelníka, který se však vzdal funkce dobrovolně. Místostarosta a pokladník Josef Bém se stal starostou, Karel Kropek byl zvolen místostarostou sboru, Antonín Švestka náčelníkem, pokladníkem byl volbou ustanoven Josef Bém, podnáčelníkem byl zvolen Antonín Pelikán st. Na návrh Karla Kropka bylo usneseno, aby František Hladík st. byl pro špatný zdravotní stav odvolán z funkce podnáčelníka sboru, protože není schopen tuto funkci řádně zastávat. František Hladík st. odvolání z funkce nepřijal, proto byl vyzván samaritánem Pravoslavem Vernerem, aby donesl lékařské vysvědčení. Za účasti všech členů výboru a ostatních členů sboru se dne 17. října 1948 konala schůze, kde bylo mj. přečteno a všemi přítomnými schváleno memorandum. Dále byl složen slib, který všichni svým podpisem stvrdili.

 

1949

 

Řádná valná hromada sboru se konala 23. ledna 1949 v sále Rudého domu za účasti 28 členů sboru. Ve zprávě bylo konstatováno, že v současné době je činnost sboru na dobré úrovni téměř po všech stránkách. Poté bylo přistoupeno k volbě jednotlivých funkcionářů sboru, volilo se aklamací. Starostou sboru se stal Josef Bém, František Hladík st. byl zvolen místostarostou, Josef Příhoda přijal funkci jednatele, pokladníkem se stal Ladislav Jelínek, všichni byli zvoleni jednohlasně, zvolení funkcionáři poděkovali za důvěru a funkce přijali.

V roce 1949 se přihlásil do hasičského sboru jako činný člen Bedřich Nesrsta. Na výborové schůzi konané 23. září 1949 byl mj. přečten přípis z MAV NF v Novém Malíně, aby byli navrženi 3 bratři do akčního výboru. Po projednání ve výboru sboru byli nahlášeni Josef Bém, Ladislav Jelínek a Jan Černý, návrh byl 9. prosince 1949 na výborové schůzi jednohlasně schválen.

 

1950

 

Členská základna se v roce 1950 rozrostla na 64 členů. Z tohoto počtu bylo 39 mužů a 5 žen činných a 20 členů přispívajících. Bylo upozorněno, že ne všichni členové zaplatili členské příspěvky za rok 1950 a byla sjednána náprava.

Na valné hromadě konané dne 29. ledna 1950 starosta sboru přečetl přípis z okrskové výborové schůze, aby Rudolf Hulík byl pro neplnění svých povinností ze sboru vyloučen. Návrh byl jednomyslně schválen a Rudolf Hulík byl, pro neplnění svých povinností vůči sboru, vyloučen. Náhradou za něj byl za revizor účtů zvolen Jan Černý, který tuto funkci přijal. Poté se přistoupilo k přijímání nových členů, byli přijati František Pavelka, Josef Jureček, Josef Straka, bratr Vočka a MUDr. Josef Hroch, všichni jednohlasně. Bohužel neexistuje záznam funkcionářů sboru zvolených na této valné hromadě.

 

1951

 

Výborová schůze sboru se dne 16. února 1951 usnesla, že valná hromada sboru se bude konat 4. března 1951 v Rudém domě. Kandidátku na valnou hromadu sestavila návrhová komise ve složení Ladislav Jelínek a Jan Černý za výbor sboru a za členstvo Antonín Pelikán ml., MUDr. Josef Hroch a Osvald Kuba. Valná hromada se ve schváleném termínu skutečně konala, a nastala změna ve funkcích výboru sboru, starostou byl zvolen Jan Černý, I. místostarostou Antonín Pelikán st., II. místostarostou a vzdělavatelem MUDr. Josef Hroch, pokladníkem Ladislav Jelínek a jednatelem Osvald Kuba. Do výboru byla zvolena i první žena, Františka Nesrstová. Dále bylo na valné hromadě přijato celkem 9 nových členů, z toho 6 činných, byli to Jan Konig, Josef Černý, Josef Krámský, Jaroslav Soural, František Diblík a Jindřich Pelikán, přispívající byli tři, František Diviš, Antonín Handl a Karel Holouš.

Delegáty na schůzi Okresní hasičské jednoty v Šumperku konané dne 24. dubna 1951 se stali Antonín Pelikán st., František Pavelka, Jan Černý a Karel Zajíc, který všechny na jednání odvezl svým autem.

Dne 27. září 1951 bylo projednáno bylo projednáno ve výborové schůzi místní jednoty Sdružení Československých hasičů rozhodnutí Místního národního výboru v Šumperku, aby byl Jiří Březina zbaven funkce podnáčelníka, toto bylo schváleno, a za jeho nástupce byl až do nových voleb navržen a zvolen Soběslav Švéda. V roce 1951 se konalo 5 členských schůzí a 8 výborových. Projednávaly se závažné otázky ze života sboru. V tuto dobu čítá sbor 42 členů, samaritánky a 21 členů přispívajících.

 

1952

 

Na členské schůzi místní jednoty Svazu Československých hasičů dne 15. března 1952 starosta sboru Jan Černý přivítal všech 18 přítomných členů sboru a v prvé řadě zdůraznil, že „jednota naše se takřka rozpadá“, a proto poprosil všechny, aby se každý z členů zúčastňoval jak schůzí, tak i dalších povinností, jinak že není takto možné spolupracovat se všemi složkami NF v obci. Dále byl na této schůzi projednán oběžník č. 2/1952 o I. celostátní konferenci československého hasičstva v Praze ve dnech 15.-16. března 1952. V oběžníku byla mj. i žádost na podání zprávy o činnosti za rok 1951 a zaslání na Okresní hasičskou jednotu v Šumperku. Toto bylo provedeno, zpráva obsahovala výčet činnosti, brigády 120 hodin, žňové hlídky, 5 členských schůzí, 8 výborových schůzí, 3 divadla, 2 zábavy. Byla utvořena kandidátka na výroční členskou schůzi v roce 1952. Návrhovou komisi tvořili Bedřich Nesrsta, Jaroslav Ospálek, Osvald Kuba, Antonín Drtil a Antonín Černý.

Valná hromada v Rudém domě dne 27. dubna 1952 zvolila aklamací tyto funkcionáře sboru. Za předsedu sboru zvolila Jana Černého, I. místopředsedou se stal Antonín Pelikán st., II. místopředsedkyní Josefa Zajícová, organizačním referentem byl zvolen Bedřich Nesrsta a jednatelem Osvald Kuba. Všichni zvolení funkce přijali. Jako zástupci sboru na okresní konferenci byli zvoleni Antonín Pelikán st. a Pravoslav Verner. V roce 1952 prožíval sbor krizi. Na jednání výboru sboru bylo přítomno málo členů výboru, ten nebyl usnášeníschopný, a tím vázla většinou činnost celého sboru.

 

1953

 

Na výroční členské schůzi konané 15. února 1953 došlo také k volbě funkcionářů místní jednoty Sdružení Československých hasičů. Byl zvolen 20-ti členný výbor sboru a 3 členná revizní komise. Došlo ke změnám ve složení výboru, předsedou Základní organizace Sboru požární ochrany v Novém Malíně byl zvolen Josef Janků, velitelem se stal František Pavelka. Za delegáty na okresní konferenci byli navrženi a schváleni tito členové, František Pavelka, Jan Černý a Antonín Drtil.

Na výborové schůzi dne 28. srpna 1953 představil velitel sboru František Pavelka nově příchozího člena sboru Miloslava Morávka, který se přistěhoval z obce Brníčko na zábřežském okrese. V tomto roce se skládaly první zkoušky pro získání odznaku „Vzorný požárník“, které s úspěchem složili František Pavelka, Vratislav Vichta a Bedřich Nesrsta.

 

 

1954

 

Dne 2. ledna 1954 na výroční členské schůzi za účasti 35 členů byla provedena volba funkcionářů podle kandidátní listiny na rok 1954. Předsedou byl zvolen Antonín Pelikán st. a 17 členů výboru, revizoři účtů byli zvoleni 4. Kandidátku předložila návrhová komise sboru, tato samozřejmě musela být předtím schválena MAV NF v Novém Malíně. Na další výborové schůzi nově zvolený předseda sboru představil nový výbor.

Dne 21. září 1954 se jednatelka sboru Marie Hradilová vzdala funkce z důvodů „že to nemůže zastat“. Na její místo byla navržena Františka Nesrstová, volba byla jednomyslná a jmenovaná funkci přijala.

Na členské schůzi sboru, konané 16. října 1954 v Hasičském domě v Novém Malíně, byl proveden návrh na volbu funkcionářů sboru na výroční členskou schůzi v roce 1955. Kandidátku sestavila návrhová komise ve složení Jindřich Pelikán, předseda, dále Bedřich Nesrsta, Jan Černý, Antonín Drtil a Jaroslav Ospálek.

 

1955

 

Na výroční členské schůzi, konané 12. prosince 1954, bylo jedním z bodů programu zvolit nový výbor sboru na rok 1955. Předsedou se stal Jan Černý, náčelníkem František Pavelka, jednatelkou Františka Nesrstová, revizory účtů se stali Ladislav Janda, František Krobot a Květa Holoušová. Na okresní konferenci byli zvoleni Jan Černý a Antonín Pelikán st.

Na členské schůzi 10. června 1955 byl zvolen novým zástupcem velitele sboru Bedřich Nesrsta. Na výborové schůzi 3. listopadu 1955 bylo usneseno, že valná hromada se bude konat 16. ledna 1956 v Hasičském domě v Novém Malíně. Do volební komise byli navrženi Antonín Drtil, Jindřich Pelikán, Bedřich Nesrsta, Jaroslav Ospálek a Josef Krámský. V průběhu času došlo ke změně termínu konání výroční valné hromady, a to na 8. ledna 1956.

 

1956

 

Ve volbách, konaných na výroční valné hromadě sboru, byli zvoleni, předsedou Jan Černý, I. místopředsedou a náčelníkem Bedřich Nesrsta, jednatelem Antonín Pelikán st., revizory účtů Antonín Kuba a Josef Krámský.

Předseda sboru Jan Černý na výborové schůzi dne 2. února 1956 přečetl přípis MNV, který obsahoval pověřovací dekret nového velitele Bedřicha Nesrsty a odvolání Františka Pavelky z funkce velitele. Jmenovaný ihned předal nově jmenovanému veliteli Bedřichu Nesrstovi inventář všech zbrojnic, dále klíče od zbrojnice hlavní, 1 klíč od zbrojnice č.2 a 2 klíčky od skříně. Nově jmenovaný velitel soupisy zkontroloval a podepsal převzetí. Došlo ještě k jedné změně ve vedení sboru vzhledem k výsledku voleb. Jednatel Antonín Pelikán st. převzal všechny jednatelské knihy a dokumenty od Františky Nesrstové.

 

1957

 

Na výroční valné hromadě konané dne 27. ledna 1957 byly provedeny mj. i volby nového výboru sboru. Přítomných členů sboru bylo 23. Zvolená návrhová komise ve složení Oldřich Adámek, Karel Zajíc a Josef Janků předložila složení nového výboru, náhradníků a revizorů účtů. Výbor byl navržen následovně: Jan Valenta, Anna Kristková, Jan Černý st., Anna Handlová, Antonín Pelikán st., Bedřich Nesrsta, Josef Janků, Štěpán Diblík, Karel Zajíc a Oldřich Adámek, náhradníci Antonín Drtil, Jitřenka Třísková a Vratislav Vichta, revizory účtů byli navrženi Josef Krámský, Osvald Kuba a Jaroslav Ospálek. O všech navržených bylo hlasováno jednotlivě. Zvoleni byli všichni a také všichni volbu přijali. Předsedou byl zvolen Jan Černý, místopředsedou a velitelem Bedřich Nesrsta, pokladní se stala Anna Kristková a jednatelem Antonín Pelikán st. Na okresní konferenci byli zvoleni jako delegáti Antonín Pelikán st. a Oldřich Adámek.

 

1958

 

Výroční členská schůze se konala 1. prosince 1957 v agitačním středisku MNV Nový Malín. Jednalo se o volby výboru a revizní komise na rok 1958. Jednomyslně zvolení funkci přijali, byli to předseda Oldřich Adámek, místopředseda Bedřich Nesrsta, jednatel Milan Jelínek, pokladní Anna Kristová, referent prevence Antonín Handl, organizační referent Antonín Pelikán st., vedoucí mládeže Milan Černý, kulturně propagační referent Jan Valenta a členové výboru Anna Handlová a Štěpán Diblík. Revizory účtů se stali Ladislav Janda, Jindřich Pelikán a Vratislav Vichta. Delegáty na okresní konferenci byli zvoleni Bedřich Nesrsta, Oldřich Adámek a Antonín Pelikán st.

Roku 1958 se konala výroční členská schůze ZO PO ČSSR Nový Malín 30. prosince za přítomnosti 13 členů. Po splnění programu schůze a rušné diskuzi (neúčast členů, nezájem mladých o práci v požární ochraně atd.) se přistoupilo k volbě výboru. Do funkce předsedy byl zvolen Štěpán Diblík, velitelem Bedřich Nesrsta, jednatelem Antonín Pelikán st., organizačním referentem Miroslav Janků, preventistou Oldřich Adámek, materiálním technikem Zdenek Krobot, kulturně propagační referentkou Anna Handlová, referentem pro mládež Josef Ospálek, pokladníkem Anna Kristová, revizory účtů Antonín Handl a Jindřich Pelikán.

 

1966-2000

 

Ve volbách roku 1966 byla zvolena předsedkyní první žena Drahomíra Zajícová, která v této funkci pracovala až do roku 1974, takové důvěře a oblibě členů se těšila, mužům to vůbec nevadilo, ba dokonce se zdálo, že jim to náramně vyhovuje. Od roku 1974 byl zvolen do funkce předsedy Zdeněk Krobot. Na výroční členské schůzi 13. prosince 1974 byli jako delegáti sboru na okresní konferenci zvoleni Zdeněk a Věra Krobotovi. Ve výboru organizace až do roku 1980 pracovali všichni dlouholetí členové. Velitelem sboru se opět stal Bedřich Nesrsta, dalšími funkcionáři byli Drahomíra Zajícová, Františka Nesrstová, Gabriel Krobot, Antonín Černý, Milan Černý, Antonín Zajíc, Petr Jílek, Věra Krobotová a Miroslav Nesrsta.

Když hodnotíme činnost sboru za tyto léta, můžeme směle říci, že byla po celou dobu velmi aktivní a byla v obci řazena mezi nejlepší organizace. Největší úsilí sboru bylo zaměřeno na výcvik členů k boji proti požárům, dále na pořádání zábav za účelem pobavit ostatní spoluobčany, ale také na získání tolik potřebných finančních prostředků na krytí potřeb sboru – nákup stejnokrojů pro členy a mládež. V roce 1985 měl sbor 80 členů z toho 48 mužů, 32 žen a 20 mladých požárníků.

Po celou dobu existence sboru tento velmi dobře spolupracuje s představiteli obce, tj. správou obce. Ta poskytuje všechny možné prostředky a podporuje sbor v jeho činnosti. Prioritou sboru byla vždy preventivní činnost a různá veřejná vystoupení. Zde sbor získával největší podporu obyvatel obce. Sbor se také zúčastňoval všech okresních hasičských akcí jak sportovního charakteru, tak i volebních shromáždění okresních orgánů.

Společenské změny ve státě po roce 1989 pochopitelně zasáhly i novomalínský hasičský sbor, začalo se opět říkat Sbor dobrovolných hasičů jako tomu bylo dříve před zavedením označení Svaz požární ochrany, změnilo se i oslovení uvnitř organizace, a co hlavní, změnily se podmínky pro činnost sboru.

V roce 1995 měla členská základna celkem 71 členů. Starostou SDH byl zvolen Gabriel Krobot, velitelem Miroslav Nesrsta a jednatelem Antonín Zajíc. Při volbách v roce 2000 se stali na funkční pětileté období tito členové: starostou sboru Miloš Oulehla, místostarostou Zdenka Krobotová, velitelem sboru Gabriel Krobot, jednatelkou sboru Věra Ostravská a hospodářem Karel Kleibl, preventistou Václav Vellek st., zástupcem velitele Zdeněk Nesrsta, referentem mládeže Alois Rotter a strojníkem Josef Ostravský. Revizory sboru byli zvoleni Jiří Stuchlý jako předseda a Václav Vellek ml., František Diblík, Štefan Baláž a Petr Jílek. Tito funkcionáři také s jinými členy sboru zajišťovali oslavy 55. výročí založení sboru v roce 2000.  K této příležitosti byla vydaná publikace „Dějiny SDH Nový Malín, 55 let od založení českého hasičského sboru.“ Tuto publikaci setřídil a uspořádal kronikář Okresního sdružení hasičů v Šumperku pan Mgr. Josef Sobek a tato brožura byla zdarma distribuována do všech domácností v obci.

V roce 2003 odchází ze sboru Václav Vellek ml., protože se stěhuje do Chromče a chce se zapojit do práce v místním sboru. Na jeho funkci je na první členské schůzi zvolen Jiří Hýbl.

V nových volbách v roce 2005 je zvolen výbor v tomto složení: starosta sboru Miloš Oulehla, místostarosta Zdenka Krobotová, velitel sboru Gabriel Krobot, jednatelka Věra Ostravská, hospodář Karel Kleibl, preventista Jiří Hýbl, zástupce velitele Zdeněk Nesrsta, referent mládeže Alois Rotter, strojník Josef Ostravský, revizory účtů se stali Jiří Stuchlý, Štefan Baláž, Petr Jílek a člen výboru Martin Matýsek. V roce 2008, po úmrtí pana Petra Jílka byl sbor doplněn, a novým revizorem účtů se stal Martin Sotolář.