70. léta

 ROK 1977

Únor – ZO SPO v Novém Malíně uspořádala pro žáky ZDŠ ve zbrojnici besedu s ukázkou požární techniky. Na této schůzce se do kolektivu mladých požárníků přihlásilo 10 žáků: Pavel Krobot, Petr Jílek, Zdeněk Lejsal, Aleš Dvořáček, Libor Urban, Ivo Benyo, Jiří Jureček, Milan Strouhal, Miroslav Tomášek a Kamil Doležal. Jejich vedoucím se stal Zdeněk Krobot ml.

Červen – začátkem měsíce byl uspořádán první výlet družstva, a to sice na zámek v Úsově a na zpáteční cestě se zastávkou na koupališti v Klopině.

Červenec – na Mohyle byl uspořádán třídenní výlet, kde si členové vyzkoušeli střelbu, topografii a různé branné a zábavné hry v přírodě.

 

PLAMEN 1977-1978

Září – družstvo se přihlásilo do soutěže Plamen a ihned začalo s přípravami na první závod.

Říjen –  byla uspořádána beseda s členem protifašistického svazu bojovníků soudruhem Zajícem a velitelem soudruhem Nesrstou o Československé lidové armádě a Slovenském národním povstání, o bojích na Dukle, a o vzniku naší armády. Ještě tentýž měsíc se družstvo zúčastnilo branného závodu v Obědné, kde se umístilo na 5. místě.

Listopad –  uběhlo již 60 let od VŘSR. Také členové družstva se zúčastnili oslav v naší obci a upravili nástěnku k tomuto významnému výročí.

Prosinec – dočkali jsme se  nově opravené klubovny v Domě požárníků, kde jsme hráli různé hry a soutěže. Dále jsme se zúčastnili výroční schůze ZO SPO, kde jsme předvedli kulturní program, zarecitovali jsme pár básní a zazpívali písničky, které se všem líbili. Poté jsme dostali malé občerstvení.

Leden – předvedli jsme kulturní pásmo na výroční schůzi Svazarmu a ve volném čase jsme dováděli při zimních sportech.

Únor – zúčastnili jsme se II. srazu MP na OV SPO v Šumperku a provedli sběr železného šrotu, nasbírali jsme 2800 kg.

Březen – předvedli jsme kulturní program k MDŽ pro všechny členky našeho sboru, udělali jsme nástěnku a relaci v místním rozhlase k požární prevenci a uspořádali celodenní výlet na Kamenec.

Duben – úspěšně jsme složili zkoušky na odznak preventista a podíleli se úpravách naší klubovny.

Květen – zúčastnili jsme se besedy se soudruhem ředitelem a dvěma účastníky druhé světové války, a jeli jsme na výlet na zámek ve Velkých Losinách.

 

PLAMEN 1978-1979

Září – přihlásili jsme se do soutěže Plamen a začali jsme se připravovat na branný závod.

Říjen – zúčastnili jsme se branného závodu v Obědné, měli jsme besedu ke dni ČSL armády s mjr. Krakovským, ve škole jsme vyrobili nástěnku ke dni ČSL armády a dále jsme provedli sběr železného šrotu.

Listopad – i v naší obci se konaly oslavy VŘSR, kterých jsme se zúčastnili se školou, na schůzce jsme probírali dopravní značky, dále vedoucí nám vysvětlila příčiny požáru v topném období a začali jsme připravovat kulturní program na výroční schůzi.

Prosinec – udělali jsme brigádu ve zbrojnici, poté jsme se učili obrázky, které nebyli na branném závodě a 20.12. jsme se svým kulturním programem vystoupili na valné hromadě sboru.

Leden – vydali jsme se jednoho krásného dne na Kamenec, zpátky domů jsme si opekli buřty a zasáňkovali si, dne 12.1. jsme se s naším kulturním programem zúčastnili výroční schůze Svazarmu.

Únor – měli jsme zajímavou besedu k Únoru 1948, dále jsme se zúčastnili kulturního programu v Šumperku, kde nám byl ve volných chvílích také promítán film. Dne 17.února jsme uspořádali celodenní výlet na Ramzovou, dále jsme se zúčastnili branného závodu pro mládež, který pořádal Svazarm a složili jsme zkoušky na odznak instruktor.

Březen – na začátku měsíce jsme si připravili kulturní program na oslavy MDŽ, poté, co jsme si ve zbrojnici udělali malou besedu, jsme ve škole provedli nástěnku k požární prevenci, namalovali a vylepili jsme plakáty k požární prevenci a provedli jsme 4 rozhlasové relace s touto problematikou.

Duben – pilně jsme nacvičovali na poslední sraz hry Plamen, ke Dni Pionýrů se ve škole uskutečnila beseda, zúčastnili jsme se Partyzánského samopalu, udělali jsme vystoupení o požární ochraně. Dne 29.4. se u nás ve vesnici konala národní směna, uklízeli jsme kolem školy a dělali výzdobu na 1. a 9. 5., také jsme si udělali výlet do ZOO na Kopečku u Olomouce.

Květen – zúčastnili jsme se 1. máje, 6. 5. se v naší obci konal průvod k osvobození, kterého jsme se zúčastnili ve stejnokrojích, po průvodu jsme měli ve zbrojnici malou besedu se sovětskými důstojníky o osvobození. Také se připravujeme na obvodovou soutěž, která bude tentokrát s vodou.

Červen – začátkem června jsme oslavovali Mezinárodní den dětí, koncem měsíce jsme uskutečnili celodenní vycházku směrem na osadu Krásné, v lese jsme posvačili a zahráli různé hry. Den utekl jako voda a my se za šera kolem chat vrátili domů.

Červenec – byli jsme na pionýrském táboře v Jánských Koupelích, kde se nám velmi líbilo, uspořádali jsme výlet do Jeseníků, jeli jsme lanovkou na Šerák, podívali jsme se i na Mechové jezírko a na zpáteční cestě jsme navštívili zámek ve Velkých Losinách.

Srpen – uspořádali jsme čtyřdenní tábor na mohyle, zde jsme soutěžili o nejlepšího střelce ze vzduchovky, poslední noc jsme plnili Bobříka odvahy.

 

PLAMEN 1979-1980

Září – začátkem září jsme se přihlásili do celoroční soutěže Plamen, zúčastnili jsme se skupinového shromáždění, kde nám byl ke konci promítnut film ,,Brácha za všechny peníze“ a začali jsme se připravovat na říjnový branný závod.

Říjen – měli jsme besedu ke dni ČSLA, zúčastnili jsme se branného závodu v Obědné, připravovali jsme se na získání odznaku znalosti a zdatnosti, provedli jsme nástěnku.

Listopad –  zúčastnili jsme oslav VŘSR, k této příležitosti jsme vytvořili i nástěnku, a začali s přípravami kulturního programu na výroční členskou schůzi.

Prosinec – začali jsme s přípravami divadelní hry ,,O růžové princezně“, kterou jsme předvedli na výroční schůzi, před kterou jsme měli ještě malou vánoční besídku.

Leden – začali jsme se připravovat na soutěž, učili jsme se básně a otázky kvízu, byli jsme na lyžařském výcviku ve Starém Městě, s našim programem jsme vystoupili na výroční schůzi svazarmu, provedli jsme nástěnku a měli jsme besedu s protifašistickými bojovníky a prohlédli jsme si síň tradic.

Únor – začátkem února jsme se připravovali na kulturní program, uskutečnili jsme besedu k Lidovým milicím se soudruhem Skoumalem z Hedvy, provedli jsme nástěnku a skládali jsme zkoušky znalostí.

Březen – ve škole jsme udělali nástěnky k měsíci požární ochrany, do místního rozhlasu jsme připravili relace o požární ochraně a vyvěsili plakáty k preventivním prohlídkám, připravili jsme si také program k MDŽ.

Duben – připravovali jsme se na soutěže, při jarním úklidu kolem školy jsme odpracovali 80 brigádnických hodin a do sběru jsme odevzdali 200 kg starých hader.